Over op SEPA (Single Euro Payments Area)

Met ingang van 1 februari 2014 treedt een nieuw Europees betalingssysteem in werking: SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen binnen de Europese Unie te standaardiseren zodat er geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.
SEPA heeft ondermeer tot gevolg dat alle bankrekeningnummers worden omgezet naar een internationaal rekeningnummer: IBAN (International Bank Account Number).

De Hans van Bokkem Foundation stapt per 1 januari 2014 over op SEPA.

Wat betekent SEPA voor uw steun aan de Hans van Bokkem Foundation?

 • U maakt een gift over via een overschrijving of via internet
  De naar IBAN omgezette rekeningnummers van de Hans van Bokkem Foundation zijn:
  IBAN       : NL59 INGB 0693 8071 72 (BIC: INGBNL2A)
  of
  IBAN       : NL48 INGB 0009 6970 22 (BIC: INGBNL2A)
  ten name van:
  Hans van Bokkem Foundation
  Terbregse Rechter Rottekade 88
  3055 XG  Rotterdam
 • U doneert via een automatische incasso
  Wanneer u de Hans van Bokkem Foundation heeft gemachtigd om periodiek een bedrag te incasseren van uw rekening, hoeft u niets te doen. De Hans van Bokkem Foundation zorgt voor de administratief noodzakelijke aanpassingen, waaronder het omzetten van uw bankrekeningnummer naar IBAN en het toekennen van een uniek nummer aan uw machtiging, het zogenaamde Mandaat ID of mandaatnummer. Het spreekt vanzelf dat het door u aangegeven incassobedrag en de frequentie ongewijzigd blijven.
  Op uw bankafschrift ziet u straks echter meerdere gegevens dan u gewend bent, namelijk:
  • Incassant ID NL93ZZZ243541330000 (de door onze bank toegekende incassant identificatie);
  • Mandaat ID (het unieke kenmerk dat wij aan uw machtiging hebben gegeven);
  • SEPA Incasso, eerste (eerste incasso volgens SEPA wetgeving);
  • SEPA Incasso, doorlopend (tweede en volgende incasso’s volgens SEPA wetgeving).

  Incasso data 2014 en uw recht om geïncasseerde bedragen te laten terugboeken
  Incasso’s vinden plaats op de laatste werkdag van de maand.
  De incassodata voor 2014 zijn: 31 januari, 28 februari, 31 maart, 30 april, 30 mei, 30 juni, 31 juli, 29 augustus, 30 september, 31 oktober, 28 november en 30 december.
  Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u deze binnen 56 dagen (8 weken) laten terugboeken (storneren). U dient hiervoor contact op te nemen met uw bank.

  Prenotificatie
  De SEPA wetgeving schrijft voor dat donateurs 14 dagen voor de incassodatum worden geïnformeerd dat incassering gaat plaatsvinden, de zgn. prenotificatie of vooraankondiging, tenzij andere afspraken met donateurs zijn gemaakt.
  In verband met de aan prenotificatie verbonden kosten zijn heeft de Hans van Bokkem Foundation desbetreffende donateurs om toestemming gevraagd prenotificatie achterwege te mogen laten.

 

Afrika (Uganda)

De republiek Uganda ligt in Oost Afrika aan weerszijden van de evenaar. Het land is 6 maal zo groot als Nederland en telt ruim 32 miljoen inwoners. De hoofdstad van Uganda is Kampala. In Uganda ontspringt de rivier de Nijl.Het schrikbewind van Idi Amin (1971-1979) bracht Uganda aan de rand van de afgrond. Nadat hij met de hulp van het Tanzaniaanse leger was verdreven, bleef Uganda (door Sir Winston Churchil ‘de parel van Afrika’ genoemd) achter met een ontwrichte samenleving en een te gronde gerichte economie.

De door de Hans van Bokkem Foundation in 2005 gefinancierde technische school staat in Mbale (Oost Uganda). Vanwege het sneller groeiend aantal leerlingen dan verwacht werd in 2009 besloten tot uitbreiding van de school.

 
De vlag van Uganda heeft drie kleuren: zwart, geel en rood. Het zwart vertegenwoordigt de bevolking, het geel de zon en het rood staat voor broederschap. In het midden van de vlag een afbeelding van het nationale symbool: de kraanvogel (Crested Crane).

Afrika

Afrika wordt wel ‘het vergeten continent’ genoemd. Dat betekent vergeten door de welvarende westerse wereld.

Echter geenszins vergeten door die westerlingen die Afrika werkelijk hebben leren kennen. Voor hen laten het continent en zijn bewoners een onuitwisbare indruk na.

Zo ook op Hans van Bokkem.

Het is om deze reden dat de Hans van Bokkem Foundation haar werkzaamheden concentreert op Afrika. Tot nu toe zijn dat Tanzania en Uganda.

Afrika (Tanzania)

2_50_2g9olqgm3v-200xDe republiek Tanzania ligt in Oost-Afrika en is circa 23 maal zo groot als Nederland. Er wonen ruim 41 miljoen mensen.
De politieke hoofdstad van Tanzania is het centraal gelegen Dodoma. De commerciële hoofdstad is Dar es Salaam aan de kust van de Indische Oceaan.

De Hans van Bokkem Foundation realiseerde het eerste project, een school voor verstandelijk gehandicapte kinderen, in Arusha (Tanzania), als onderdeel van het Sibusiso centrum.
Arusha, in Noord Tanzania, ligt vlakbij de berg de Kilimanjaro. Met haar 5.895 meter is de Kilimanjaro de hoogste berg van Afrika.

De in 2004 gefinancierde school bleek in 2008 te klein te zijn geworden. Uitbreiding van de school volgde in 2008/2009.

De tweede door de Hans van Bokkem Foundation in Tanzania gefinancierde school ligt in Bwoki, niet ver van Bukoba, een stadje in het noordwesten van Tanzania aan de oever van het Victoriameer. Het betreft een ’twin complex’, een gebouw bestaande uit een kleuterschool en een vormingscentrum voor meisjes. De school is een onderdeel van het project voor weeskinderen ‘Partage Tanzanie’.
Eveneens in Bwoki werd medio 2007 gestart met de bouw van een technische school. De school kwam in april 2008 gereed.
In september 2008 werd begonnen met de bouw van een hostel voor díe leerlingen van het voornoemde vormingscentrum die te ver van de school wonen om dagelijks op en neer te reizen. Het hostel kon in augustus 2009 in gebruik worden genomen.

Ook voor Partage is in augustus 2007 een opleidingscentrum voor Montessori kleuteronderwijs geopend. Het centrum is gebouwd in Bukoba zelf.

In oktober 2006 heeft de Hans van Bokkem Foundation ingestemd met de financiering van de bouw van een kleuterschool en een lagere school voor het Elisabeth Center. Het Elisabeth Center ligt bij Kolila, een dorpje in de buurt van Arusha.
Vanwege de verslechterde watervoorziening als gevolg van de droogte is in februari 2010 een begin gemaakt met het waterproject. Eind 2010 waren de werkzaamheden voltooid.

2_190_uc18i7iJEZ-250x2_53_2Wxl5zzOn9-150x

 

De vlag van Tanzania bestaat uit vier kleuren.
Het zwart vertegenwoordigt het volk, het groen het land, het blauw het water (de meren en de Indische Oceaan) en het geel de mineralen.

Arusha (Tanzania) – Verharden van paden Sibusiso terrein

paden 2.768x1024

 

Het Sibusiso Centrum voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking strekt zich uit over een glooiend terrein van ruim zeven hectare. De woonhuizen, de school, de bij de school behorende leskeuken en kwekerij, fysio- en ergotherapieruimten, het ontmoetingscentrum enz. zijn met elkaar verbonden door middel van onverharde paden. Helaas hebben de paden ernstig te lijden onder de soms hevige, tropische regenbuien, waardoor gedeeltes regelmatig wegspoelen. Dit maakt de paden moeilijk begaanbaar en zelfs onbegaanbaar voor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat de paden worden verhard.

paden 3.768x1024

Recentelijk heeft Sibusiso een begroting laten opstellen voor de uit te voeren werkzaamheden, waarbij alle paden zullen worden voorzien van een  betonnen laag. Bij de berekeningen is uitgegaan van verharde paden met een breedte van 2 meter, de totale lengte van de paden strekt zich uit over 474 meter.
De totale kosten zijn geraamd op circa 15.000 Euro.

Teneinde de huidige en risicovolle situatie zo spoedig mogelijk te verbeteren, zou de Hans van Bokkem Foundation graag een gedeelte van de kosten voor haar rekening willen nemen.

 

 

Sitemap

 

Bwoki (Tanzania) – Operationele Kosten 2014

De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede verbruiksmaterialen is essentieel om leerlingen van het vormingscentrum en van de technische school een goede opleiding te kunnen geven.

Sinds de Hans van Bokkem Foundation een bijdrage levert aan de inkoop van deze materialen is het assortiment van de door leerlingen vervaardigde producten aanzienlijk uitgebreid.
Zo zijn de meubelstukken die door leerling-timmerlieden worden gefabriceerd niet langer beperkt tot stoelen, kleine tafels en krukjes, maar kunnen ook kasten en bedden worden gemaakt.
Ook voor leerling-naaisters zijn de mogelijkheden uitgebreid. Naast kinderkleding kan nu ook kleding voor volwassenen worden gemaakt, de markt waar zij zich uiteindelijk op hopen te kunnen richten.

Voor 2014 heeft Partage Tanzania de volgende begroting opgesteld voor de inkoop van verbruiksmaterialen/grondstoffen. De gevraagde bijdrage in de kosten van energieverbruik zijn rechtstreeks gerelateerd aan het gebruik van moderne apparatuur, die eveneens gericht is op het op een hoger niveau brengen van de opleidingen.

Timmeropleiding Hout en overige benodigdheden  € 3.000
Naaiopleiding Stoffen en overige naaibenodigdheden  € 3.000
Kookopleiding Voedingsmiddelen, ingrediënten etc. € 3.000
     
Vormingscentrum + Technische School Bijdrage kosten energieverbruik € 550
     
   Totaal € 9.550

 

Sisters of Charity of Saint Charles Borromeo

De congregatie van Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (in Nederland bekend als Zusters Onder de Bogen) is een internationale gemeenschap van religieuze vrouwen. Zij leven en werken in Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika. De zusters zijn sinds 1959 werkzaam in Tanzania. Er is een vaste kern van zusters in Arusha en omstreken, maar er is ook een opleidingscentrum waar vrouwen uit de gehele wereld worden opgeleid tot religieuze.

De congregatie werd in 1837 in Maastricht opgericht door Elisabeth Gruyters. Het Elisabeth Center in Kolila dankt zijn naam aan de stichteres van de congregatie.

Hans van Bokkem Foundation

 

Welkom op de website van de

HANS VAN BOKKEM FOUNDATION

De Hans van Bokkem Foundation, opgericht ter nagedachtenis aan Hans van Bokkem, is een particuliere stichting die kinderen in Afrika helpt bouwen aan een toekomst.

Door de bouw en exploitatie van scholen worden kinderen in staat gesteld onderwijs te volgen en zichzelf te ontwikkelen. Daarmee leggen zij een duurzame basis voor hun verdere leven.

Lees op de website meer over de oprichting en achtergrond, de doelstellingen, de projecten en hoe u ons werk kunt steunen.

Bestuur

Het bestuur van de Hans van Bokkem Foundation bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden belangeloos verrichten. Bestuursleden ontvangen derhalve geen beloning noch vacatiegeld. Bestuursleden ontvangen evenmin een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit reguliere werkzaamheden. Echter, in voorkomende gevallen kunnen kosten die voortvloeien uit incidentele werkzaamheden door de stichting worden vergoed.

Samenstelling bestuur

Voorzitter Mevrouw S.W. (Anneke) Luyt
Penningmeester Mevrouw mr. J.D. (Doris) Jonker
Secretaris Mevrouw C.B. (Carla) Kazemier
 

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund en bijgestaan door mede-betrokkenen die hun deskundigheid en specialisme op vrijwillige basis ter beschikking stellen.